iamAI
9 กุมภาพันธ์ 2560

ระบบปัญญาประดิษฐ์ 2 หัวข้อ

ปัญญาประดิษฐ์ [Artificial Intelligence (AI)] หมายถึง อุปกรณ์ที่ต้องอาศัยการรับคำสั่ง เพื่อสามารถทำงานให้ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้หน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่ หรือหมายถึง การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์ (ทักษิณา สวนานนท์.2539:13) ซึ่งการทำงานมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประมวลผลของสมองมนุษย์ ฉะนั้นความสามารถของคอมพิวเตอร์ทางด้านสติปัญญา และด้านพฤติกรรมจึงมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (หัวข้อที่1)

สิ่งที่สำคัญทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) มี 2 ประการ คือ (1) ความสามารถที่จะเข้าใจภาษาธรรมชาติ (2) ความสามารถที่จะให้เหตุผล ดังนั้น ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) จึงหมายถึง ความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการทำงานคล้ายคลึงกับสติปัญญาของมนุษย์ จึงถูกเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ [Artificial Intelligence (AI)]

วิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (Evolution of AI) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้มีการนำมาใช้เป็นครั้งแรกในช่วงกลางทศวรรษที่ 1950 โดย John McCarthy มีลักษณะเป็นตัวประมวลโปรแกรมการใช้งาน (Software Processor) ซึ่งทำงานภายใต้สัญลักษณ์ และเครื่องหมายมากกว่าเรื่องของตัวเลข

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนามาจากหลายสาขาวิชา ประกอบด้วย (1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการพิสูจน์ทฤษฏีต่าง ๆ และในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้านเกมต่าง ๆ เช่น การเล่นโอเอกซ์ (O,X) หมากรุกฝรั่ง (2) สาขาจิตวิทยาในเรื่องการฟังและการวิเคราะห์ปัญหาทางจิต ซึ่งการพัฒนาสิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ (Experts)

โปรแกรมหมากรุกฝรั่งในช่วงแรก ๆ เป็นโปรแกรมที่ได้มาจากการใช้กำลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการทำงานโดยการคำนวณผลกระทบของการเดินแต่ละครั้ง เพื่อจะได้รู้ว่าวิธีการเดินแบบไหนจึงจะดีที่สุด ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ใช่เป็นวิธีการเล่นของมนุษย์ เพราะวิธีการเดินแต่ละก้าวของมนุษย์ ล้วนมาจากประสบการณ์และกฎเกณฑ์ด้านการปฏิบัติ (Heuristic) ฉะนั้นถ้าโปรแกรมหมากรุกอาศัยการทำงานแบบกฎเกณฑ์ด้านการปฏิบัติ (Heuristic) ก็จะหมายถึงเทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence techniques)

ประเภทของ AI ครอบคลุมสาขาต่างๆ ดังนี้

1. ระบบผู้เชี่ยวชาญ [Expert Systems (ES)] หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง (ทักษิณา สวนานนท์.2539:99) หรือหมายถึงระบบโปรแกรมใช้งาน (Software systems) ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในเรื่องของกระบวนการในการใช้เหตุผล (Reasoning process) และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำแกผู้ที่ต้องตัดสินใจ ซึ่งพบในผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ เช่น ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจมีความรู้สึกอย่างไร ระหว่างความเสี่ยงกับอัตราการเจริญเติบโตของการลงทุนในโครงการต่าง ๆ และถ้าลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนอย่างไร เป็นต้น และหลังจากที่ได้รับคำตอบจากลูกค้าแล้ว ระบบผู้เชี่ยวชาญก็จะถามต่อไปจนกว่าจะมีการแนะนำแฟ้มเอกสาร หลังจากนั้นระบบก็จะดึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้มาใช้ (User) เช่น รายละเอียดตัวหุ้น ประวัติต่าง ๆ รายงานการวิจัย และการพยากรณ์ทางด้านเศรษฐกิจ

2. ภาษาธรรมชาติ (Natural languages) เป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์จะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น ซึ่งบ่อยครั้งจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้คำหรือประโยคในการสื่อความหมาย บางครั้งอาจเลือกใช้คำผิดหรือวางตำแหน่งของคำผิดไป

3. ระบบจับภาพ (Vision systems) หมายถึง การที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยการใช้สายตา ซึ่งเป็นการทำงานโดยใช้เทคนิคการจดจำรูปแบบ เช่น ระบบจับภาพที่ใช้ในการตรวจหาชิ้นส่วนที่บกพร่อง โดยระบบนี้จะจดจำรูปแบบต่าง ๆที่บกพร่อง หรือเสียหาย จากนั้นจะทำการเก็บไว้ในฐานข้อมูล

4. ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ (Robotics) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง และการนำหุ่นยนต์ไปใช้งาน หุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้กับงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย เป็นงานที่ใช้กำลังและซ้ำซาก เพื่อจะได้งานที่รวดเร็วและมีคุณภาพที่ดีขึ้น การทำงานของหุ่นยนต์จึงต้องทำงานร่วมกับคนโดยได้รับการควบคุมจากระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert systems) และภาษาธรรมชาติ (Nature languages)

5. เครือข่ายเส้นประสาท (Neural networks) เป็นระบบที่อาศัยความรู้เป็นพื้นฐาน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการจดจำรูปแบบต่าง ๆ ของสมองมนุษย์ หรือหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาด (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบเดียว (ทักษิณา สวนานนท์.2539:212)

ระบบที่เป็นเครือข่ายเส้นประสาท ไม่ได้เป็นระบบที่มีการป้อนคำสั่งไว้ล่วงหน้าเหมือนกับวิชาพีชคณิต แต่เป็นระบบที่ออกแบบให้มีการเรียนรู้โดยอาศัยการสังเกต และการทำงานที่ซ้ำซาก เครือข่ายเส้นประสาทที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เช่น โปรแกรม (Software) ต่าง ๆ ที่ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้มีการพัฒนาเครือข่ายเส้นประสาทที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐาน (Hardware base neural nets) ซึ่งมีการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) และการใช้จุดเชื่อมโยงระหว่างช่องสัญญาณข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเครือข่าย เพื่อให้มีการทำงานที่คล้ายคลึงกับระบบประสาทของมนุษย์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) (หัวข้อที่2)

ลักษณะงานของปัญญาประดิษฐ์
1. Cognitive Science
งานด้านนี้เน้นงานวิจัยเพื่อศึกษาว่าสมองของมนุษย์ทำงานอย่างไร และ มนุษย์คิด และเรียนรู้อย่างไร จึงมีพื้นฐานที่การประมวลผลสารสนเทศในรูปแบบของมนุษย์ประกอบ ด้วยระบบต่างๆ
- ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) ระบบนี้จะพยายามลอกเลียนแบบความสามารถของผู้เชียวชาญที่เป็นมนุษย์ในการแก้ปัญหาต่างๆ
- ระบบเครือข่ายนิวรอน (Neural Network) ถูกออกแบบให้เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ระบบแบ๊บแน็ต (Papnet) เป็นระบบที่ใช้ในการแยกความแตกต่าง เช่น แยกความแตกต่างของเซลล์มนุษย์
- ฟัสซี่โลจิก (Fuzzy Logic) เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎพื้นฐาน และสามารถทำงานกับข้อมูล ที่ไม่สมบูรณ์ หรือกำกวม หรือค่าไม่เที่ยงตรง หรือไม่แน่นอนได้ ซึ่งระบบจะพยายามหาคำตอบให้กับปัญหาที่ไม่มี โครงสร้าง ด้ายการพิจารณากาข้อมูลเท่าที่มีเท่านั้น ระบบนี้ใช้วิธีการหาคำตอบได้แบบมนุษย์มากกว่าระบบงาน ทั่วไปซึ่งใช้เพียงประโยคเงื่อนไขธรรมดา
- เจนเนติกอัลกอริทึม (Genetic Algorithm) หรืออัลกอริทึมพันธุกรรม ใช้หลักการด้านพันธุกรรมของชาร์ล ดาร์วิน การสุ่มละฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ในการสร้างกระบวนการ วิวัฒนาการด้วยตนเองของระบบในการหาคำตอบ ที่ดียิ่งขึ้นโดยใช้แนวทางการแก้ปัญหาแนวเดียวกับ ที่สิ่งมีชีวิตปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
- เอเยนต์ชาญฉลาด (Intelligent Agents) ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญหรือเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์อื่นๆ เพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์ให้กับผู้ใช้ปลายทาง
- ระบบการเรียนรู้ (Learning Systems) เป็นระบบที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมของระบบเองด้วยการพัฒนาจากข้อมูลที่ระบบได้รับในระหว่างการประมวลผล2. Roboics
พื้นฐานของวิศวกรรมและสรีรศาสตร์ เป็นการพยายามสร้างหุ่นยนต์ให้มีความฉลาดและถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ แต่สามารถเครื่องไหว ได้เหมือนกับมนุษย์


3. Natural Interface
งานด้านนี้ได้ชื่อว่าเป็นงานหลักที่สำคัญที่สุดของปัญญาประดิษฐ์ และพัฒนาบนพื้นฐานของภาษาศาสตร์ จิตวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ระบบที่มีความสามารถในการเข้าใจภาษามนุษย์ (Natural Language) รวมเทคนิคของการจดจำคำพูดและเสียงของผู้ใช้งาน ทำให้มนุษย์สามารถพูดหรือสั่งงานกับคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ได้ด้วยภาษามนุษย์
- ระบบภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) เป็นการสร้างภาพเสมือนจริงหรือภาพจำลองของเหตุการณ์โดยระบบคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ต่างๆไว้กับอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอินพุต/เอาท์พุต เพื่อใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงโลกของภาพเสมือนจริงแบบ 3 มิติ เช่น การสร้างเกมคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ
ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบผสมผสาน (Hybrid AI Systems)
เป็นการนำเอาระบบต่างๆ หรือเทคนิคต่างๆ ของ ปัญญา ประดิษฐ์ที่กล่าวข้างต้นมาบูรณาการเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นการบูรณาการระหว่างระบบผู้เชี่ยวชาญกับระบบเครือข่ายนิวรอนเข้าด้วยกัน เช่น โปรแกรมประยุกต์ ดาต้าไมนิ่ง ด้านการตลาดและการขายของบริษัท

ประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์
1. ข้อมูลในระบบจะถูกเก็บในลักษณะที่เป็นฐานความรู้ขององค์การ
2. ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับฐานความรู้ขององค์การด้วยการเสนอวิธีการแก้ปัญหาสำหรับงานเฉพาะด้าน
3. ระบบจะถูกนำมาช่วยทำงานในส่วนที่เป็นงานประจำหรืองานที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับมนุษย์
4. ระบบจะช่วยสร้างกลไกที่ไม่นำความรู้สึกส่วนตัวของมนุษย์ เช่น ความลำเอียง ความเหนื่อยล้า ความเบื่อหน่าย ความกังวล เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของบทความทั้ง 2 นี้มาจากเว็บไซต์
https://www.gotoknow.org


(0) แชร์ | (0) ถูกใจ | (0) ความคิดเห็น

เรียนไม่จบก็รวยได้ ประโยคฮิตที่ต้องคิดให้หนัก

แน่นอนว่า แทบทุกคนคงจะรู้จัก Steve Job และ Bill Gate รวมทั้ง Mark Zuckerberg ด้วยอีกคน 3 คนนี้ถือว่า...

อยากเรียนเก่งภาษาอังกฤษทำไงดี

อยากเรียนเก่งในบทความนี้จะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษครับ และเนื้อหาต่อไปนี้ยาวมากๆ ครับกว่าจะอ่านจบอาจจ...

อยากเรียนเก่งทำไงดี นำมาบอกเล่าจากประสบการณ์จริง ตอนที่2

อยากเรียนเก่งตอนที่2 ในตอนแรกผมได้กล่าวถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการเรียนเก่ง สำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่...

อยากเรียนเก่งทำไงดี นำมาบอกเล่าจากประสบการณ์จริง ตอนที่1

จะทำยังไงดีถ้าเราอยากเรียนเก่ง เมื่อพูดถึงเรื่องเรียน หลายๆ คนคงจะเคลียด หรืออาจจะเป็นทุกข์ไปจนถึงเศ...

ใช้ยากลุ่มลดไขมันหวังลดความอ้วนเสี่ยงอันตรายสูง

องค์การอาหารและยาได้เตือนให้ผู้ที่ใช้ยาลดไขมันหรือยาลดความอ้วนให้ระวังผลข้างเคียง ตั้งแต่ท้องผูก ท้อ...

โรคอ้วน

คำจำกัดความ . ...

แนวทางการปฏิบัติ การจัดการน้ำหนักและรอบเอว ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

จากการศึกษา พบว่า การมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรืออ้วน ทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความด...

ลดอ้วนด้วยตัวเอง

ดัชนีมวลกายกับความอ้วน วิธีเช็คอย่างง่ายว่าท่านอ้วนหรือไม่ คือ การ...

“เต็นท์โปร่งใส” ให้คุณ “กางเต็นท์ดูดาว” แบบโรแมนติกสุดๆ

เวลาไปเที่ยวกางเต็นท์ ใครๆก็อยากสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติกันทั้งนั้น จะดีแค่ไหนถ้าได้กางเต็นท...

“บ้านกระจก” ไอเดียสุด “คูล” ในการ “รักษาต้นไม้”

ใครว่าสิ่งก่อสร้างมักทำลายธรรมชาติ ไม่จริงเสมอไปมันขึ้นกับการออกแบบมากกว่า Aibek Almassov สถาปนิก...