kokkokat
26 กรกฎาคม 2559

พลังงานและสิ่งแวดล้อม - การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างการเขียนโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ประจำปี 2552

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิต รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึก และมีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่จำกัด จึงส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นพื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเมืองสะอาดและน่าอยู่ จึงได้กำหนดให้สถาบันการศึกษา เป็นเป้าหมายแรกในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการนำร่องให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ต่อไป

ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ

1. เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา
2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เดินรณรงค์ตามโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ

งบประมาณในการดำเนินโครงการ

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าเขียนป้ายผ้า “ข้อความรณรงค์” จำนวน 5 ผืนๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
2. ค่าพัดสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 250 อันๆละ 15 บาท เป็นเงิน 3,750 บาท
3. ค่าอาหารว่างจำนวน1 มื้อ ๆละ 25 บาทเป็นเงิน 5,000บาท
4. ค่าวิทยากร จำนวน 2 คน ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
5. ค่าแผ่นพับโครงการฯ เป็นเงิน 5,650 บาท
6. ค่าสติกเกอร์โครงการฯ เป็นเงิน 9,000 บาท
7. ค่าจัดดอกไม้ เป็นเงิน 2,400 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เยาวชน/ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เยาวชน/ประชาชน ตระหนัก ตื่นตัว ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
3. เยาวชน/ประชาชน มีการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

1. เด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 60 คน
2 อสม. จำนวน 40 คน
3 ชุมชนละ 10 คน จำนวน 70 คน
4 เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน

รวมทั้งหมด 200 คน


แหล่งที่มา
http://taltal0935512395.blogspot.com/2014/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html

(0) แชร์ | (0) ถูกใจ | (0) ความคิดเห็น

เรียนไม่จบก็รวยได้ ประโยคฮิตที่ต้องคิดให้หนัก

แน่นอนว่า แทบทุกคนคงจะรู้จัก Steve Job และ Bill Gate รวมทั้ง Mark Zuckerberg ด้วยอีกคน 3 คนนี้ถือว่า...

อยากเรียนเก่งภาษาอังกฤษทำไงดี

อยากเรียนเก่งในบทความนี้จะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษครับ และเนื้อหาต่อไปนี้ยาวมากๆ ครับกว่าจะอ่านจบอาจจ...

อยากเรียนเก่งทำไงดี นำมาบอกเล่าจากประสบการณ์จริง ตอนที่2

อยากเรียนเก่งตอนที่2 ในตอนแรกผมได้กล่าวถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการเรียนเก่ง สำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่...

อยากเรียนเก่งทำไงดี นำมาบอกเล่าจากประสบการณ์จริง ตอนที่1

จะทำยังไงดีถ้าเราอยากเรียนเก่ง เมื่อพูดถึงเรื่องเรียน หลายๆ คนคงจะเคลียด หรืออาจจะเป็นทุกข์ไปจนถึงเศ...

ใช้ยากลุ่มลดไขมันหวังลดความอ้วนเสี่ยงอันตรายสูง

องค์การอาหารและยาได้เตือนให้ผู้ที่ใช้ยาลดไขมันหรือยาลดความอ้วนให้ระวังผลข้างเคียง ตั้งแต่ท้องผูก ท้อ...

โรคอ้วน

คำจำกัดความ . ...

แนวทางการปฏิบัติ การจัดการน้ำหนักและรอบเอว ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

จากการศึกษา พบว่า การมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรืออ้วน ทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความด...

ลดอ้วนด้วยตัวเอง

ดัชนีมวลกายกับความอ้วน วิธีเช็คอย่างง่ายว่าท่านอ้วนหรือไม่ คือ การ...

“เต็นท์โปร่งใส” ให้คุณ “กางเต็นท์ดูดาว” แบบโรแมนติกสุดๆ

เวลาไปเที่ยวกางเต็นท์ ใครๆก็อยากสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติกันทั้งนั้น จะดีแค่ไหนถ้าได้กางเต็นท...

“บ้านกระจก” ไอเดียสุด “คูล” ในการ “รักษาต้นไม้”

ใครว่าสิ่งก่อสร้างมักทำลายธรรมชาติ ไม่จริงเสมอไปมันขึ้นกับการออกแบบมากกว่า Aibek Almassov สถาปนิก...